Sig Lab Model

Video Credits

From the 2020 research publication:
AnisoMPM: Animating Anisotropic Damage Mechanics
Joshuah Wolper, Yunuo Chen, Minchen Li, Yu Fang, Ziyin Qu, Jiecong Lu, Meggie Cheng, Chenfanfu Jiang

From the 2020 research publication:
AnisoMPM: Animating Anisotropic Damage Mechanics
Joshuah Wolper, Yunuo Chen, Minchen Li, Yu Fang, Ziyin Qu, Jiecong Lu, Meggie Cheng, Chenfanfu Jiang

From the 2020 research publication:
Hierarchical Optimization Time Integration for CFL-rate MPM Stepping
Xinlei Wang*, Minchen Li* (equal contribution), Yu Fang, Xinxin Zhang, Ming Gao, Min Tang, Danny M. Kaufman, Chenfanfu Jiang

From the 2020 research publication:
A Massively Parallel and Scalable Multi-GPU Material Point Method
Xinlei Wang*, Yuxing Qiu* (equal contributions), Stuart Slattery, Yu Fang, Minchen Li, Song-Chun Zhu, Yixin Zhu, Min Tang, Dinesh Manocha, Chenfanfu Jiang

From the 2019 research publication:
CD-MPM: Continuum Damage Material Point Methods for Dynamic Fracture Animation
Joshuah Wolper, Yu Fang, Minchen Li, Jiecong Lu, Ming Gao, Chenfanfu Jiang

From the 2019 research publication:
CD-MPM: Continuum Damage Material Point Methods for Dynamic Fracture Animation
Joshuah Wolper, Yu Fang, Minchen Li, Jiecong Lu, Ming Gao, Chenfanfu Jiang

From the 2019 research publication:
CD-MPM: Continuum Damage Material Point Methods for Dynamic Fracture Animation
Joshuah Wolper, Yu Fang, Minchen Li, Jiecong Lu, Ming Gao, Chenfanfu Jiang

By Gizem Dal (DMD 2020)

By Jiecong Jacky Lu (DMD 2021)

From the 2019 research publication:
Real-Time Fluid Simulation on the Surface of a Sphere
Bowen Yang*, William Corse* (equal contributions), Jiecong Lu, Joshuah Wolper, Chenfanfu Jiang

By Josh Nadel (DMD 2020)

By Josh Nadel (DMD 2020)

By Yue Li (CGGT 2020)

By Jiecong Jacky Lu (DMD 2021)