Computer Graphics and Game Technology Class of 2016

Name Employer LinkedIn
Bradley Crusco Blizzard Entertainment LinkedIn
Siqi Huang
Hansi Liu
Ratchpak (Dome) Pongmongkol
Haoyun Qiu
Debanshu Singh
Jiawei Wang
Zhimin Zhao
Weijian Zhou
Xinyue Zhu
Ziwei Zong